Potas 100 Gram

3,55 incl. BTW

Pigmenten Verfmolen de Kat

Potas  (potassium carbonate)
Cas. Nr.: 584-08-7
EC-Nr: 209-529-3

Gevarenpictogrammen:

Signaalwoord:
WAARSCHUWING

H:315-319-335 P: 101-102-103-261-302+352-305+351+338 GHS07
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof/rook/gas/nevel/ damp/spuitnevel vermijden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen.

 

Toevoegen aan wishlist
Toevoegen aan wishlist
Categorieën: , Artikelnummer: 200419

Extra informatie

Gram

100gram