Ijzersulfaat 100 Gram

5,90 incl. BTW

Pigmenten Verfmolen de Kat

IJzersulfaat (IJzer(II)sulfaat-7-hydraat, technisch)
Cas. Nr.: 7782-63-0
EC-Nr: 231-753-5

Gevarenpictogrammen:

Signaalwoord:
GEVAAR

H: 302-315-319 P: 280-305+351+338-321-362-301+312-501 GHS07
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Beschermende handschoenen/ kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Verontreinigde kleding uittrekken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

 

Toevoegen aan wishlist
Toevoegen aan wishlist
Categorieën: , Artikelnummer: 2004182

Extra informatie

Gram

100gram