Toont alle 13 resultaten

Add to Wishlist

Leisteenpoeder 100 Gram

3,25

Pigmenten Verfmolen de Kat

Leisteenpoeder

C.I. Pigment White 18

 

Add to Wishlist

Ijzersulfaat 100 Gram

5,60

Pigmenten Verfmolen de Kat

IJzersulfaat (IJzer(II)sulfaat-7-hydraat, technisch)
Cas. Nr.: 7782-63-0
EC-Nr: 231-753-5

Gevarenpictogrammen:

Signaalwoord:
GEVAAR

H: 302-315-319 P: 280-305+351+338-321-362-301+312-501 GHS07
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Beschermende handschoenen/ kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Verontreinigde kleding uittrekken. NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

 

Add to Wishlist

Wijnsteenzuur 100 Gram

6,40

Pigmenten Verfmolen de Kat

Wijnsteenzuur (DL-tartaric acid)
Cas. Nr.: 133-37-9  EC-Nr: 205-105-7

Gevarenpictogrammen:

 

Signaalwoord:
GEVAAR

H: 318  P: 101-102-103-280-305+351+338-310 GHS05
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/
arts raadplegen.

 

Add to Wishlist

Potas 100 Gram

3,35

Pigmenten Verfmolen de Kat

Potas  (potassium carbonate)
Cas. Nr.: 584-08-7
EC-Nr: 209-529-3

Gevarenpictogrammen:

Signaalwoord:
WAARSCHUWING

H:315-319-335 P: 101-102-103-261-302+352-305+351+338 GHS07
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof/rook/gas/nevel/ damp/spuitnevel vermijden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen.

 

Uitverkocht
Add to Wishlist

Hertshoornzout 100 Gram

4,75

Pigmenten Verfmolen de Kat

 

Hertshoornzout (Ammonium carbonaat)
Cas. Nr.: 1066-33-7  EC-Nr: 213-911-5

Gevarenpictogrammen:

Signaalwoord:
GEVAAR

H:302-318 P:101-102-103-264-270-280
Bevat: Ammonium carbamate, Ammonium hydrogencarbonate.
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.Na gebruik handen grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

 

Uitverkocht
Add to Wishlist

Aluin 100 Gram

4,75

Pigmenten Verfmolen de Kat

Aluin

Informatie volgt